Mangelfull kommunikasjon ved Kunstakademiet – ArtScene Trondheim


Mangelfull kommunikasjon ved Kunstakademiet

Kommentar, 06.05.2020

I Kunstutdanning overlatt til tilfeldighetene (ArtScene Trondheim, 17.04.20) kommer det fram at studenter og ansatte ved KiT mener at utdanningen ikke prioriteres under instituttleder Florian Schneider. 

Fredrik Shetelig, dekan ved fakultet for arkitektur og design (AD-fakultetet) svarer på vegne av NTNU og oppgir å ikke kjenne seg i igjen i beskrivelsen. Nå har en gruppe studenter ved KiT formulert et tilsvar (sendt 29.04.20), hvor de forventer at kritikken som er fremsatt blir tatt på alvor. Samtidig har AST fått innsikt i det som virker å være flere ureglementerte prosedyrer knyttet til prioritering av fag, tilsidesetting av ansatte og tilsetting av nye stipendiater.

AST har fått tilsendt kopi av tilsvaret som er sendt internt til ansatte og ledelsen ved KiT, samt til dekan ved AD-fakultetet og Anne Borg, rektor ved NTNU. Her viser studentene til at Kunstakademiet i Trondheim kommer dårligst ut av alle kunstutdanninger i landet i Studentundersøkelsen fra 2019. KiT skårer særdeles dårlig på de områdene som kritikken omfatter; undervisningstilbudet, administrasjon og ledelse.

I brevet fra studentene forventes det svar på og forbedringer innenfor fem områder som også beskrives i omfang under titlene; «informasjonsflyt», «faglig kvalitet», «anstendig behandling», «transparens» og «håndtering av konflikt». Studentene skriver blant annet at forespørsler om innsyn i budsjett og regnskap er blitt ignorert og at de «vil ha begrunnelser for valgene som blir tatt som påvirker våre studier».

Tilknyttet sistnevnte kommentar viser e-poster vi har fått tilgang til at studentene opplever svikt i undervisningstilbudet og stor mangel på f.eks. ressurser som gjestelærere. Samtidig benyttes prosjekt- og visningsrom på skolen av instituttleder til prosjekter relatert til hans eget forskningsarbeid. Dette er, ut fra hva vi får vi opplyst, ressurser som i altfor liten grad kommer studentene til gode. Så sent som høsten 2018 ble det klaget inn av studentrepresentantene at instituttleder benyttet Galleri KiT til egne eller samarbeidspartneres prosjekt. Dette skal ha skjedd uten forvarsel, noe som førte til at prosjekter som studenter hadde initiert og planlagt, også sammen med eksterne samarbeidspartnere, måtte avlyses. Galleri KiT har lang tradisjon for å være studentenes eget galleri hvor en stor del av deres ferdigheter som kunstnere vil utfolde seg og foregå i praksis. Dersom dette stedet okkuperes av instituttleders egne forskningsprosjekt, på bekostning av studentene, har Kunstakademiet som utdanningsinstitusjon tapt.

I brevet fra den anonyme gruppen med studenter bemerkes det dessuten at studenter skal ha opplevd trakassering fra ansatte, og at varslingssystemet ikke fungerer. Selv om NTNU tilsynelatende har hatt en plan om å forbedre miljøet ved KIT, kan det synes som at det motsatte er i ferd med å skje. Vi har også fått opplyst at flere studenter vurderer å slutte ved skolen.

«Kunst og fellesskapets rom» blir trolig lagt ned

Knappe to uker etter at den første saken vår ble publisert på ArtScene Trondheim, viser et nytt søk på nettsidene til NTNU at emnet «Kunst og fellesskapets rom» ikke inngår i undervisningen på masternivå fra høsten 2020. ArtScene Trondheim etterlyste informasjon om nettopp dette fagets fremtid, da vi var klar over at faget har blitt tappet for ressurser over lang tid. Til tross for at det ble stilt spørsmål til tre ansatte ved AD-fakultetet om dette, så inneholdt likevel ikke imøtegåelsen fra Shetelig noe informasjon om prioritering av «Kunst og fellesskapets rom». 

Når vi kontakter personen som underviser i dette emnet (29.04.20) har ikke vedkommende på det tidspunktet fått beskjed fra ledelsen om at faget er tatt vekk fra undervisningsplanen. Heller ikke studenter skal ha fått beskjed. Det fremstår svært uklart hvorfor tre ansatte ved AD-fakultetet unnlot å svare på helt konkrete spørsmål knyttet til fagets framtid for kun få uker siden. At faglig ansatte som i tillegg underviser i dette emnet tilsynelatende verken er involvert eller informert om nedleggelsen er klanderverdig og svært uryddig.

I opprulling av denne saken fremkommer det videre opplysninger om at professorkompetanse og faglige kvalifikasjoner synes å bli forbigått av instituttleder. For eksempel er KiT involvert i prestisjeprosjekter som foregår i offentlig rom, som Adressaparken og kunstplanen for Nyhavna, men uten at nåværende og tidligere undervisere av faget «Kunst og fellesskapets rom» er blitt involvert i prosjektene.

PhD, or not to PhD 

Samme typen forbigåelse og ureglementerte prosedyrer synes også å prege de forskningsprosjekter som Kunstakademiet er involvert i.  

Et eksempel er en hendelse rundt innstillingen av nye stipendiater. En professor som er ansatt av AD-fakultetet for å arbeide med dette (artistic research) fikk aldri svar fra KiT-ledelsen da vedkommende etterlyste retningslinjer for å levere sin innstilling i 2019. Først da personen konfronterte administrasjonen med dette fikk vedkommende til svar at det var satt opp en annen komite til å gjøre det samme arbeidet. Den ansatte skal ikke ha fått forklaring fra ledelsen på hvorfor vedkommende var blitt forbigått av en ny komite, og hvorfor den ansatte ikke skulle inngå i denne. Enkelte av kandidatene som vedkommende hadde innstilt er, etter hva vi har fått forklart, oppført på venteliste for PhD-stillingene.

Den ansatte beskriver det vedkommende mener er interessekonflikter på mange nivåer og er redd for hvordan åpenbare mangler ved systemet kan utnyttes. Vedkommende, som har over ti års erfaring fra undervisning blant annet ved andre norske kunsthøgskoler, spør hvordan det har vært mulig å feil-administrere et så lite sted som Kunstakademiet i Trondheim over så lang tid.

Også blant søkere skal det ha blitt stilt spørsmål ved rutinene for PhD-opptak. Vi har fått innsikt i at det i 2019 ble sendt ut 2 forskjellige utlysningstekster til de samme doktorgrads-stillingene, og at flere søkere derfor har vært bekymret for diskvalifisering på bakgrunn av å ha søkt på feil eller ugyldig stillingsutlysning. Enkelte har forsøkt å få klarhet i hvordan det kan ha gått ut to ulike utlysninger med forskjellig tekst og søknadskrav, men får, etter en lengre utgreiing, til svar av instituttleder at feilen muligens skyldes endring i layouten på Jobbnorges søkerportal:

«we are in deed still figuring out how exactly this incongruency might have occurred, but it is definitely not a problem at all when it comes to the eligibility for the new program. NTNU does not ask for phd project descriptions since they are supposed to be developed in the first three months of the employment in close collaboration with the supervisors. nevertheless, the announcement text that we submitted to the faculty asks in deed for a project description without any further specification. i received a lot of questions from applicants about this and explained them the procedure. be assured that the criteria for the evaluation of applications are applied rigorously as stated in the respective section of the call and no matter whether you submitted already a proposal for the thesis or plan to do this, in case your application is successful, together with the supervisors and in relation to the strategic focus areas of NTNU, the faculty and the department.

i hope this clarifies the situation for you, independently from our investigation of the actual process. jobbnorge has changed the layout and the design of its website and this might have been the reason why the two calls are not identical.(…)”. Florian Schneider, 13. mai 2019, (vår utheving).

Nære forbindelser og rotete rutiner 

Det kritiseres internt at instituttleder ikke involverer ansatte ved KiT ansatte som har egne doktorgrader og professorkompetanse, eller de som opprinnelig ble ansatt av AD-fakultetet for å arbeide med artistic research i prosessen med å innstille PhD-kandidater. Mange har dessuten stilt spørsmålstegn ved om relasjoner har hatt en utslagsgivende rolle. To personer som blir oppfattet å være i nære relasjoner med instituttleder er koplet til alt fra administrativt arbeid og forskningsprosjekter til undervisning ved KiT.

Kunstakademiet i Trondheim skal blant annet ha vært vertskap for forskningsprosjektet «Electronic Textures», som drives av Schneiders kone Anett Busch. I Schneiders egen forskningsrapport om «Divisions» står det blant annet at: «The core members of the project team have been well integrated into the working environment and collaborated closely with the researchers of the artistic research project “Electronic Textures”.» Det kommer ikke frem i rapporten at Schneider og Busch er ektefeller. Busch står i tillegg oppført som «tilknyttet» KiT på NTNU sine nettsider og skal ha avholdt kurs for studentene med jevne mellomrom.

Sluttrapporten for Florian Schneiders forskningsprosjekt «Divisions» er forfattet av Schneider og en tidligere KiT-student, mai 2017. Her fremgår det at denne studenten som avla sin master ved KiT i 2017, under utdanningsforløpet sitt har vært ansatt som «research assistant» i en 50%-stilling (2014 – 2016) for Schneider. I løpet av 2019 fremkommer det at den tidligere studenten fortsatt skal være knyttet til instituttleders prosjekt som «phd fellow». «Division»-prosjektet beskrives i rapporten å ha endret karakter og det er derfor uklart om engasjementet hennes nå er finansiert eksternt, av NTNU eller Kunstakademiet. Utover i mars/april 2020 opplyses det om at vedkommende tilsynelatende jobber med pliktarbeid på forskningsprosjektet til Schneider, som altså gjennomføres i forlengelse av «Divisions». Dette ifølge en uformelt formulert e-post som er utsendt av instituttleder til studentene på KiT: «As soon as all new colleagues have arrived and sorted out the administrative challenges, we will schedule a meeting to introduce KIT’s new employees in person and discuss the challenges and opportunities in detail. (…)

As you know, XX has already started with ‘pliktarbeid’ (required duties). That means that in the course of spring, KIT will host six PhD students and one post.doc.« Florian Schneider, 5. mars 2020 (vår utheving og anonymisering)

Etter virvaret med to utlysningstekster året før, og det som beskrives som en konstant mangel på informasjon om hvilken retning Kunstakademiet skal ta, skal denne e-posten frem til den blir sendt ut i mars utgjøre den eneste informasjonen studentene har mottatt om de nye stipendiatene ved Kunstakademiet i Trondheim.

Kunstakademiet skal altså fra våren av ha fått fire, «snart seks», nye doktorgradskandidater ifølge e-posten fra instituttleder. Til tross for at Schneider selv har forklart at prosjektene til disse kandidatene «(…)are supposed to be developed in the first three months of the employment in close collaboration with the supervisors» fremkommer det ennå ikke informasjon om hvem som skal være disse kandidatenes veiledere. Det står heller ikke noe om hvilke forskningsoppgaver de nye PhD-kandidatene har søkt, eller skal jobbe med ved KiT de neste årene, eller hvordan de er finansiert. I følge direktør Geir Strøm ved DiKU skal det ikke ha blitt oppført nye PhD-kandidater fra KiT denne våren (23.04.20) i deres registre. Det kan derimot være at de nye kandidatene vil bli registrert til høsten, opplyser Strøm. Mandag 04.05.20 startet riktignok en digital presentasjonsrekke av PhD-kandidatene, internt for studenter og ansatte ved KiT.

PhD-kandidaten som jobber med Schneiders prosjekt skal heller ikke være registrert som stipendiat ved KiT i DiKUs registrer fra tidligere, og det er dessuten uklart hvem som er hennes veiledere. I informasjonen på NTNUs nettsider om denne PhD-kandidaten oppgis hun å være «Grant Holder Manager» for European Forum for Advanced Practices. Dette er beskrevet i den opprinnelige «Divisions»-rapporten å være en forlengelse av forskningsprosjektet. Instituttleder Florian Schneider er styreleder og «Grant Holder Scientific Representative» i dette nystartede fondet. I tillegg til finansiering fra NTNU står det opplyst at prosjektet finansieres med EU Horizon 2020-midler.

Tidsperspektivet mellom 2014-dd for den nåværende PhD-kandidatens engasjement i instituttleder Schneiders forskning, samt rolleforståelsen mellom henholdsvis student/stipendiat og instituttleder/professor, gir grunnlag for spørsmål om hvor reglementert engasjementet er. Det har ikke lyktes AST å få informasjon om når kandidaten ble innstilt, hvem som er hennes veileder(e) eller hvilke instanser som finansierer doktorgraden. Det er noe NTNU bør ha interesse av å ettergå.

Arbeidsmiljø

Vi har tidligere bedt om innsyn i arbeidsmiljørapporter og stilt spørsmål om hvor mange personalrelaterte saker av alvorlig karakter som Kunstakademiet har til behandling og hvor lang saksbehandlingstid det forventes å være på slike. Arve Skjærvø ved HR- og HMS-avdelingen, NTNU svarer på e-post (05.05.20) at: 

«Arbeidsgiver er kjent med at det foreligger utfordringer med arbeidsmiljømessige forhold ved KiT. Arbeidsgiver har, på bestilling fra rektor, påstartet et arbeid med å se på situasjonen ved KiT, og vi jobber med å legge en plan for dette arbeidet. Vi jobber bredt med situasjonen ved KiT, for å sikre at både det generelle arbeidsmiljøet blir ivaretatt på en god måte, samt at enkelthenvendelser av ulike art blir håndtert på en god måte.» 

Skjærvø viser videre til at arbeidsmiljøarbeid vanskeliggjøres på grunn av Korona-pandemien, og viser til at resultatene fra arbeidsmiljøundersøkelsen for 2019 ikke er presentert for de ansatte på KiT ennå. Derfor har NTNU besluttet å utsette retten til innsyn: «(…)Vi ber imidlertid om forståelse for det ovennevnte og velger med dette å gi utsatt innsyn til vi får tilbake de arbeidsmiljøvirkemidlene vi vanligvis har, og vi har kommet lenger i prosessen, slik at vi får best mulig grunnlag for å bedre situasjonen ved KiT på varig basis.«

Artikkelfoto: NTNU

 

Artikkel er redigert 07.05.20 og 18.05.20.

De øvrige phd-kandidatenes navn er tatt ut av et sitat i teksten. Dette for å imøtekomme ønsket om anonymisering av personer som ikke direkte er relatert til saken.

 

Les også: –Løsningen må vi først og fremst finne internt, imøtegåelse av Fredrik Shetelig, Dekan ved fakultet for Arkitektur og Design, NTNU.