Personvern – ArtScene Trondheim


Personvernerklæring

Personvern er retten til et privatliv og retten til å bestemme over egne personopplysninger.
Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson

ArtScene Trondheim behandler personopplysninger som arbeidsgiver, som leverandør av tjenester, som innkjøper av tjenester, i markedsføringsøyemed og i forbindelse med besøk på vår hjemmeside, artscene.no.

Denne personvernerklæringen gir utfyllende opplysninger om hvilke personopplysninger som samles inn, hvordan opplysningene samles inn og beskyttes, og hvilke rettigheter du har dersom personopplysninger om deg er registrert hos oss.

Kunde- og leverandøropplysninger
ArtScene Trondheim behandler personopplysninger om kunder og leverandører, i tillegg til eventuell tredjeperson som er nødvendig for gjennomføring av kontraktsforpliktelser.

Opplysningene som behandles er kontaktinformasjon om kunder og leverandører som er nødvendige for kontakt og oppfølging. Kontaktinformasjonen er avgrenset til opplysninger knyttet til kontaktpersoners arbeidsforhold som navn, telefonnummer, epostadresse og arbeidsgiver.

Ved eventuell avtale om gjennomføring av kartleggingsverktøy, innhentes forhåndssamtykke. All slik informasjon behandles strengt konfidensielt. Epost med slik informasjon passordbeskyttes. Brevpost skal være lukket og tydelig merket med mottakernavn.

Det rettslige grunnlaget for slik behandling er personopplysningsloven § 8 a, b eller f (GDPR Artikkel 6 bokstav b, c og f), samt § 9 a, b og f (GDPR Artikkel 9 bokstav a og b). Personopplysningene slettes fem år etter avslutning av kundeforholdet.

Underdatabehandlere
ArtScene Trondheim kan komme til å bruke underdatabehandlere. Leverandører som opptrer som underdatabehandlere for skal kunne dokumentere gode interne rutiner for personvern og informasjonssikkerhet.

Behandling av personopplysninger som ledd i personaladministrasjon
ArtScene Trondheim behandler personopplysninger som ledd i personaladministrasjon. Personopplysningene som behandles i denne forbindelse er blant annet personalia, lønnsopplysninger, evalueringer, opplysninger om pårørende, og utdannelse/stillingsnivå.

Det rettslige grunnlaget for denne behandlingen er oppfyllelse av arbeidsavtalen, jf. personopplysningsloven § 8 bokstav a og b (GDPR Artikkel 6 bokstav b og c).

Personopplysninger tilknyttet personaladministrasjon blir oppbevart så lenge vedkommende er ansatt hos og slettes 1,5 år etter at vedkommende har sluttet hos oss.

Webanalyse og informasjonskapsler (Cookies)
På våre nettsider http://artscene.no logger vi informasjon om alle besøkende ved hjelp av Google Analytics. Informasjonen som logges er ikke knyttet opp mot den besøkende og kan ikke spores tilbake til deg som enkeltperson. Informasjonen samles inn for bedre å kunne forstå hvordan våre brukere benytter nettstedet, slik kan vi tilpasse sidene optimalt til deg som bruker.

Som de fleste andre nettsider, benytter vi en metode der informasjonen lagres i en informasjonskapsel på din datamaskin (pc, mac e.a.). De fleste nettlesere er stilt inn til å godta informasjonskapsler fra nettsteder. Du kan slette lagrede informasjonskapsler ved å følge instruksjonene for sletting i din nettleser. Informasjon om dette finnes i hjelpefunksjonen i nettleseren din.

Besøkenes IP-adresse lagres normalt ikke, med to unntak:
Hvis systemets brukerlogg og sporing (EMS) aktiveres
Handlinger og IP-adresse til «Back-end users», slik som webredaktør og administratorer

Google Analytics
Informasjonskapselen på våre nettsider er fra Google Analytics. Den er innstilt til å slettes automatisk etter 24 måneder hvis du ikke returnerer til nettstedet. Det er mulig å reservere seg mot all registrering i Google Analytics ved å installere et tillegg i nettleseren: Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics for å studere trafikk, bruksmønstre og trender på nettsiden. Dataene som samles inn brukes for å optimalisere brukeropplevelsen og tilpasse innholdet på nettsiden. I henhold til Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics samles det ikke inn personlig informasjon om brukerne. Dataene som samles inn lagres på Googles servere.

Barns personvern
Vår nettside er ikke konstruert for eller rettet mot barn under 13 år, og vi vil aldri bevisst samle inn eller vedlikeholde informasjon om barn under 13 år

Dine rettigheter
ArtScene Trondheim sin behandling av personopplysninger er regulert av personopplysningsloven med tilhørende forskrift. Dine mest sentrale rettigheter knyttet til vår behandling av personopplysninger er:

Rett til innsyn: Enhver som ber om det har krav på å få vite hva slags behandling av personopplysninger vi foretar, samt grunnleggende informasjon om disse behandlingene. Slik informasjon er gitt i denne personvernerklæringen.

Rett til retting og sletting: Dersom vi behandler personopplysninger om deg som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, kan du innenfor de begrensninger som er fastsatt i personopplysningsloven og annen lovgivning kreve å få rettet eller slettet personopplysninger. Videre kan du kreve sletting dersom behandling av personopplysningene ikke lenger er nødvendig for å oppfylle formålet de ble samlet inn for, eller dersom behandlingen baserer seg på ditt samtykke og du trekker dette tilbake. Behandlingen vil være nødvendig dersom den er lovpålagt.

Vi skal svare på henvendelser om innsyn eller andre rettigheter etter personopplysningsloven §§ 18, 22, 25, 27 og 28 (GDPR Artikkel 15, 16, 17 og 20) uten ugrunnet opphold, og senest innen 30 dager fra den dagen henvendelsen kom inn, med mindre særlige forhold gjør det umulig å svare på henvendelsen innen denne fristen. ArtScene Trondheim skal i så fall gi et foreløpig svar med opplysninger om grunnen til forsinkelsen og sannsynlig tidspunkt for når svar kan gis.

Henvendelser om forespørsler om innsyn, retting og sletting, og avviksmeldinger skal rettes til post@artscene.no.