En god start – ArtScene Trondheim


En god start

Kommentar, 27.09.2018

Den 25. september la rådmann Morten Wolden fram Trondheim kommunes kulturbudsjett. Nytt av året for satsningsområdet «Visuell kunst» er at ArtScene Trondheim foreslås å innlemmes på fast post – med kr. 100 000 i året fra 2019 – en støtte som kommer på et strategisk godt tidspunkt.

ArtScene Trondheim eScreen Shot 2018-06-28 at 14.12.04r ennå ikke i mål med å fullføre ambisjonen vår om å opprette 1,6 årsverk, tilsvarende det faktiske redaksjonelle arbeidet vi har med nettmagasinet i dag. Bevilgningen fra Trondheim kommune kommer likevel godt med, og på et strategisk riktig tidspunkt, sett i sammenheng med nasjonale forhold:

Det er store bevegelser i kulturfeltet nå, blant annet knyttet til satsninger fra nasjonalt hold og hos ambisiøse kunstbyer. (På sikt vil regionreformen også kunne påvirke bevilgningspolitikken radikalt). Tidligere i år fikk Bergen stor oppmerksomhet for lanseringen av sin Kunstplan og sitt ønske om å være første kommune i landet som øremerker midler til kunstkritikk. I motsetning til Trondheim, som har nådd kunstinteresserte lesere nasjonalt gjennom ArtScene Trondheims arbeid siden 2010, har man i Bergen sett at byen har lidd under manglende kulturdekning og at den lokale kunstscenen framstår lukket.

At akkurat Bergen bys kunstscene får åpnet diskusjonsrommet er noe som har vært etterlyst fra flere, inkludert undertegnede, senest i et innlegg under Faglig forum og gravøl for Kunstjournalen B-post på Hordaland Kunstsenter, (25.11. 2017) hvor spørsmålet om en etterfølger ble tatt opp: «et nytt nettidsskrift med utspring fra Bergen [vil] kunne motvirke det demokratiske underskuddet som oppstår når beslutninger tatt i mindre fora ikke drøftes offentlig.(…) Sett fra Trondheim så savnes i hvert fall det å kunne få innblikk og innspill på de avgjørelser som tas i Bergen før de allerede er besluttet.»

De øremerkede midlene til Kritikk- og teoriutvikling fra Bergen kommune vil sannsynligvis også raskt få ben å gå på. To nasjonale aktører har allerede meldt sin tilkomst.

I sommer opplyste Audun Lindholm i Vagant at litteraturtidsskriftet vil ha en sterkere Bergen-tilknytning med intensjon om å dekke den lokale kunstscenen. Vagant har fått tilsagn om kr. 200 000 for sin bergensatsning fra Bergen kommune inneværende år. Midler som kommer i tillegg til den ordinære tilskuddsordningen. Det ligger også an til at Vagant kommer på fast budsjettpost fra 2019, med samme støttebeløp årlig, og bevilgningen til Vagant fra Bergen kommune vil dermed ikke berøre totalsummen for de øremerkede kritikkmidlene.

Tidligere denne uke (25.09.18) lanserte oslobaserte Kunstkritikk sin filial i Bergen. I en oppstartsfase er Kristoffer Jul-Larsen engasjert som redaksjonsleder i Kunstkritikk Bergen. Han sier til Kunstkritikk:»Utvalget av kunstkritikere i Bergen er ikke stort! Og slik har det vært lenge. Derfor er det viktig at Kunstkritikk Bergen har en aktiv publiseringspolitikk, slik at vi får frem flere.» Kunstkritikk mottar kr 75 000 i prosjektmidler fra tilskuddsordningen kritikk- og teoriutvikling av Bergen kommune inneværende år for sitt tiltak i denne regionen.

ArtScene Trondheim får opplyst av Bergen kommune at tilskuddsordningen kritikk- og teoriutvikling disponerte kr. 418 000 ved inngangen til 2018 – midler som blant annet skal gå til publikasjoner, nettsteder, seminarer og debatter som reflekterer, drøfter eller analyserer aktuelle kunstfaglige problemstillinger. Det kan også gis tilskudd til kompetanseutvikling for kritikere. Fra 2019 er det en generell økning på 2,5 % for alle tilskuddsordningene, samt foreslått en økning på kr. 75 000 for ordningen Kritikk- og teoriutvikling.

_A8A5231brightDen nasjonale satsningen på kunst- og kulturkritikken de senere år er opptrappende – noe som må ses i sammenheng med nedgangstider over flere år innenfor kulturjournalistikken generelt samt arbeidssituasjonen til frilansskribentene forøvrig. Det er en økning av arbeidsstipender for kritikere; det startet med ett enkelt stipend fordelt på hele landet, i 2018 er antallet økt til 10 stipender. Tidligere i år ble en rapport om kulturtidsskriftenes betydning og tilstand offentliggjort, og i 2016 opprettet Norsk kulturråd en tilskuddsordning forbehold den nye Kunst- og kulturkritikken. ArtScene Trondheim er etter det vi erfarer eneste aktør i landet som har mottatt midler fra denne støtteordningen begge tilsagnsrundene.

Bare i år mottar ArtScene Trondheim bevilgninger fra tre forskjellige ordninger hos Kulturrådet. Disse midlene har muliggjort noen store satsninger fra vår side, som blant annet kulminerer i nye nettsider denne høsten. Når rådmannen i Trondheim kommune nå foreslår å bevilge driftsmidler til ArtScene Trondheim innenfor denne perioden synliggjøres det overfor statlige støttespillere at Trondheim kommune også er villig til å satse på kunstkritikken med utspring fra Midt-Norge. Det syns vi er et viktig signal. For vår del bidrar bevilgningen i tillegg til å heve vår arbeidssituasjon, og kan åpne opp flere finansielle dører.

Rådmannens budsjett skal behandles av politikerne innen utgangen av året.

Les også:
Kunstnerøkonomien – Lokale forutsetninger
Seks tiltak for en bedre kunstpolitikk
Hvordan omsette engasjement og idealisme til rettferdige honorarer?