Kunstforeningens styre skiftes ut i 2014 – ArtScene Trondheim


Kunstforeningens styre skiftes ut i 2014

Kommentar, 08.11.2013

Trondhjems kunstforenings styre – som på medlemmenes godvilje sitter på overtid – foreslo under foreningenes årsmøte i mai 2013 noen vedtektsendringer som ville kunne gi styremedlemmer anledning til å sitte på sine poster på ubestemt tid, samtidig som de la fram et ufullstendig regnskap og budsjett. Styrets forslag ble av forståelige årsaker forkastet av årsmøtet, som i tillegg til å sette ned en komite for å forme nye vedtektsforslag, også stilte krav om revisjon av regnskapet. Det ekstraordinære årsmøtet foregikk den 30. oktober 2013.

Kunsthistoriker og tidligere direktør ved Bergen Kunsthall, Solveig Øvstebø brukte noen år på å endre Bergen kunstforening fra å være en ikke-aktuell og bankerot intern kunstforening med kunstlotteri, medlems- og desemberutstillinger, til å bli Norges fremste institusjon for visning av samtidskunst. For å få til dette ble det foretatt omveltende organisatoriske endringer. Øvstebø og øvrige ansatte startet fra scratch uten nevneverdig offentlig finansiering, og bygget institusjonen Bergen Kunsthall, brikke for brikke, til hva den er i dag. “Foreningsfunksjonen” hos kunsthallen er en formalitet.

Trondhjems kunstforening kan og bør ses i lys av dette relativt enestående eksempelet i norsk samtidskunsthistorie for å tydeliggjøre at endringer hos stillestående institusjoner – om enn ikke i samme omfang som i eksempelet over – faktisk kan skje. Første skritt på veien for en ny institusjonsforståelse er å erstatte styremedlemmer som sitter på overtid med et styre som kan ansette en kvalifisert stab.

Billedkunstner Barbro Maria Tiller er medlem av Trondhjems kunstforening og satt i arbeidskomiteen som har laget nye vedtektsforslag. ArtScene Trondheim har forhørt seg med Tiller om kunstforeningens status etter det ekstraordinære årsmøtet og Tiller kan fortelle at så godt som hele styret vil komme til å tre av, men først ved årsmøtet i februar/mars 2014. Det kan dermed se ut til at det offentlige ordskiftet som oppstod i etterkant av årsmøtet i mai i år har hatt konsekvenser.

ArtScene Trondheim har kontaktet talsperson for det nåværende styret, Jim Åge Nøttestad, seniorforsker ved Kompetansesenteret for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs Hospital. Avd. Brøset, om hva som er årsak til at styret nå velger å gå. – Styret har ikke snudd, forteller Nøttestad. – Dette er det samme som vi sa under det ordinære årsmøtet.

Et av spørsmålene som har vært viktig å få avklart i det ekstraordinære årsmøtet har handlet om kunstforeningens økonomiske situasjon. Styrets budsjett for 2013 inneholder ikke forslag til å rette opp den negative egenkapitalen på litt over en halv million kroner. – La styret fram noen forslag til hvordan dette skal rettes opp på årsmøtet? – det har jeg ingen kommentar til sier Nøttestad, og avslutter samtalen.

I årsberetningen står det likevel at: Styret har på grunnlag av [negativ egenkapital pr. 31.12.12] vurdert følgende tiltak for å sikre foreningens drift og økonomiske stilling: Selskapets program videre i 2013, skulle tilsi større aktivitet og større inntekter for foreningen som vil bedre egenkapitalsituasjonen. Styret vil følge situasjonen nøye og vil iverksette nødvendig kapital hvis situasjonen skulle kreve det.” Hvorvidt økt aktivitet i “selskapets” program i 2013 faktisk sett kan føre til økte inntekter, eller om hvordan styret tenker å “iverksette nødvendig kapital” har talsperson for styret Jim Åge Nøttestad valgt å ikke svare på.

Barbro Maria Tiller kan fortelle at det reviderte regnskapet for 2012 og styrets forslag til budsjett for inneværende år ble godkjent av årsmøtet etter noen justeringer. Hun kan bekrefte at det ikke har kommet forslag fra styret om hvilke konkrete tiltak som skal gjøres for å dekke den negative egenkapitalen. Tiller forteller videre at det ikke har blitt lagt fram informasjon om endringer i utstillingsprogrammet i inneværende eller neste år. Det ble derimot informert om at første utstilling i 2014 vil åpne først i februar.

Nye forutsetninger for Trondhjems kunstforening

Forslagene til nye vedtekter som Tiller har vært med på å utarbeide ble godkjent, etter noen spesifiseringer avklart på årsmøtet. Dette er endringer som vil ha betydning for styrets mandat;

Styreleder i kunstforeningen skal ikke lenger være medlem av kunstnerisk råd, men skal delta på møtene uten stemmerett. Kunstnerisk råd skal heretter velges av årsmøtet – og ikke som før, utpekes av styret.

Jon-Arild Johansen i valgkomiteen orienterte på årsmøtet og han forteller overfor ArtScene Trondheim at de nå er midt i prosessen med å vurdere aktuelle styrekandidater: – jeg tror vi skal kunne presentere et svært godt forslag på nytt styre til kunstforeningen ved årsmøtet i februar/mars 2014.

Valgkomiteen arbeider med å sette sammen et kompetansestyre, der de forskjellige styremedlemmene bør besitte forskjellige typer faglige egenskaper for å utfylle hverandre best mulig. Styret bør ha medlemmer med kunstfaglig bakgrunn, men det kan være vel så viktig for kunstforeningen nå å i tillegg ha kompetanse på områder som eiendomsdrift, økonomi, organisasjonsdrift, jus, politikk og næringsliv, for å nevne noen eksempler.

Ett av medlemmene som ble valgt inn i styret i vår, Ann-Margrit Harkjerr, byplansjef i Trondheim kommune, blir etter hva ArtScene har fått informasjon om, sittende.

Artikkelbilde: Vi skal på kunstforeningens årsmøte (…) av Astrid Findreng.