Stadig i transitt – ArtScene Trondheim


Stadig i transitt

Intervju, 25.03.2022

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum har vært stengt i litt over ett år, etter at en tilstandsrapport avdekket at museumsbygget hverken tilfredsstilte byggetekniske forskrifter eller krav til forsvarlig drift. Nå er de fleste ansatte omdirigert til samlingsforvaltning, og formidlingen har siden april 2021 foregått utenfor bygget med prosjektet Nordenfjeldske Transitt, og utstilling av gjenstander i vinduene i Munkegata. Men hva er egentlig status i dag  – og hva er planene videre? 

Sissel Guttormsen begynte som konstituert direktør for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum 1. februar2021, samme dag som bygget stengte for publikum. Hun sier at det har vært en annerledes erfaring å arbeide i et stengt museum, men at hun har hatt en tydelig, og todelt, bestilling fra museumsledelsen (MiST): 

–Den ene delen omhandler samlingsforvaltningen. Dette er en stor oppgave, med i hvert fall 30 000 gjenstander av forskjellig art. Tekstiler, glass, keramikk, møbler, interiør, smykker, maleri, grafikk og foto må alle behandles ulikt og tilstandsvurderes, fotograferes, registreres, pakkes og flyttes. Dette kommer til å ta tid, også fordi vi er en liten stab på museet. 

Den andre delen omhandler formidlingen: –Vi ønsker å være synlige i perioden museet er stengt, og forsøker ulike former for formidling. Vi har en vindusutstilling i bygget i Munkegata hvor vi bytter ut gjenstandene med jevne mellomrom. I tillegg har vi Nordenfjeldske Transitt, hvor vi reiser ut med små utstillinger. Hittil har vi vært ved andre MiST-museer og flere folkebibliotek, og slik når vi også en annen gruppe enn de som er vant til å gå på Kunstindustrimuseet. Det har vært mange som har ønsket seg besøk av deler av samlingen vår, men selv om det tilsynelatende er små utstillinger er det ganske tidkrevende å velge ut gjenstander, utvikle tema, skrive tekst og lage en grafisk utforming. Samtidig åpner jo snart Hannah Ryggen-triennalen, noe som gjør oss og samlingen veldig synlige.  

Nordenfjeldske transitt. F: Nordenfjeldske kunstindustrimuseum

Er dette måten dere skal arbeide på under hele nedstengingen? Hva med et midlertidig fast sted, som flere har etterspurt? 

–Vi må gripe mulighetene vi får under denne perioden til å nå et nytt publikum. Vi hører at mange etterspør noe mer permanent, og vi har snakket om det, men vi har ingen konkrete planer – det er litt for tidlig for det. Nå har vi holdt på i ett år, erfart hvilket arbeid som ligger i samlingsforvaltningsprosjektet og kommet i gang med den ambulerende formidlingen. Forespørselen om et fast sted i Trondheim er komplisert, da vi må være på et sted hvor sikkerhet og bygningsmasse er tilfredsstillende. Spørsmålet er: Hvor finner man et sånt sted? 

Usexy, men nødvendig

Sissel Guttormsen er samstemt med direktør i MiST, Karen Espelund om hva som er hovedprioritert framover. De mener begge det gjelder å få tømt bygget for gjenstander og få dem oppbevart på et sikrere sted. Dette er en krevende prosess, både hva gjelder tid, kompetanse og ressurser.

–Ideelt sett skulle vi vært tre ganger så mange, utbryter Guttormsen.

Det er nettopp dette MiST sikter mot: I forslaget til statsbudsjettet for 2023 har MiST søkt om økt støtte for å få på plass flere ansatte som kan bidra i arbeidet med samlingsforvaltningen, både ved Nordenfjeldske og ved Sverresborg, som også har hatt utfordringer knyttet til samlingens stand etter vannlekkasje og påfølgende muggsoppangrep. 

Er det ikke mulig å styrke samlingsforvaltning og formidling samtidig, særlig når en ambulerende formidlingen virker å kreve mer ressurser enn ordinær programmering?

På dette svarer Espelund at det er viktig å ta ett skritt av gangen: 

–Det er en utfordring for oss at omgivelsene kun ser formidlingsaspektet, men ikke skjønner hva utfordringen med samlingsforvaltning er. Vi var nødt til å spisse budsjettsøknaden mot dette, hvis ikke er jeg redd man ikke forstår alvoret. Det er ikke sexy å prioritere samlingsforvaltning, men det er nødvendig. Selvfølgelig er publikumsrettet virksomhet viktig, men vi må ha en samling på plass for å kunne vise den frem.  

Nordenfjeldske transitt. F: Nordenfjeldske kunstindustrimuseum

På spørsmål om det er sannsynlig at stengningen vil påvirke tilskuddet MiST får over statsbudsjettet, eller at Kultur- og likestillingsdepartementet kan gi retningslinjer for drift i stengningsperioden svarer statssekretær Odin Adelsten Aunan Bohmann følgende, per mail: 

-Kultur- og likestillingsdepartementet blander seg ikke inn i denne typen museumsfaglige prioriteringer. Dette er noe Museene i Sør-Trøndelag selv må vurdere og ta stilling til.  

-Det er alt for tidlig å si noe om hvordan midlene i budsjettet for neste år skal fordeles. 

Fleksible ansatte i en krevende situasjon

Da det ble klart at museet måtte stenge, ble de ansatte omorganisert i to avdelinger: Samlingsforvaltning og formidling, hvorav den første avdelingen har tatt opp i seg tidligere ansatte i museumsbutikken, verter og lignende. I tillegg har museets ene konservator fått permisjon for å jobbe på et eksternt prosjekt ved KODE i to år, og i hens sted er det kommet inn en leder for samlingsforvaltningsarbeidet. Skiftet mot forvaltning heller enn formidling har altså allerede skjedd, men Espelund og Guttormsen understreker at de ansatte er ved godt mot: 

–Jeg må bare berømme de ansatte, sier Espelund. 

–De har gått løs på oppgavene de står foran med overskudd, selv om de har fått ansvar for områder som ikke nødvendigvis er deres primære oppgaver. Samtidig ser vi at noen faktisk får brukt kompetansen sin bedre enn tidligere, for eksempel hadde vi noen som arbeidet i museumsbutikken som faktisk har god kompetanse også på samlingsforvaltning.  

Guttormsen er av samme oppfatning: 

–Det er en helt fantastisk stab som jobber hardt, er disiplinerte og positive. Derfor er det viktig for oss at arbeidet de gjør også sees utenfra. I fjor høst, da vi hadde gjenåpning i Trondheim, inviterte vi folk inn for å se hvordan man jobber med samlingen, hva som skjer i et stengt museum. Slikt kommer vi til å gjøre flere ganger.  

Hverken Guttormsen eller Espelund er redde for hjerneflukt fra museet, og Espelund understreker at de er opptatt av personalutvikling i denne utfordrende tiden. Hun er også tydelig på at de ansatte vil ha påvirkningskraft i spørsmålet om hva som skjer når Guttormsen går av med pensjon til nyttår. Her er nemlig mye uavklart:

–Hvordan vi løser dette har vi ennå ikke svaret på. Det vil kreve medvirkning fra de ansatte, og vi skal bruke året til å finne en god løsning. Men det er nødvendig med en stedlig ledelse for Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. 

Et bygg i vakuum

Hvorvidt denne stedlige ledelsen vil ha et faktisk sted å operere utadrettet i, er fortsatt uvisst. Hverken Guttormsen, Espelund eller leder i Kulturkomiteen i Trondheim kommune, Christianne Bauck-Larssen, har oversikt over hvordan vi endte opp i en situasjon hvor museets bygningsmasse fikk forfalle slik at fraflytting ble nødvendig, og hvor det er uklart om bygget noensinne vil åpne igjen som museum.

Espelund betegner situasjonen som et vakuum:

–Det er kritisk vedlikehold som må gjøres på bygget i Munkegata før det er mulig å bruke bygget. Så lenge man ikke vet om det skal rehabiliteres til museumsformål eller annet, gir det lite mening å bruke penger på bygningsmassen. Hvis det drar ut i tid er vi nødt til å se på andre løsninger, men dette er altså vakuumet vi sitter i nå.

Hun forteller at siden MiST tok over begge museumsbygningene i Bispegata (TKM) og Munkegata (NKIM) har MiST samlet sett brukt ca. 34 millioner kroner i vedlikeholdsutgifter. 

Ill. til nytt museum på Leüthenhaven (forslag). Dyrvik Arkitekter og Christian Pagh AS.

Bauck-Larssen er leder i kulturkomiteen som har bestilt rapporten med tomteanalyse for et nytt museum. Hun sier at det, så vidt hun vet, ikke er kommet noen begjæring fra MiST eller NKIM om å få hjelp til å finne et fast utstillingssted i tiden før museet flyttes til sin endelige tomt. Hun bedyrer at det ikke er politikerne som skal si noe om hvordan museet driftes under stengningen, men hun synes likevel det er merkverdig at man ikke har kommet lenger i arbeidet med fremtidsplanene:

–Vi var nylig på befaring ved NKIM hvor de sa at de ville bruke dette året på å se hvordan de kan sikre og vise samlingen fremover – og deretter finne ut av hvordan arbeidet skal utvikle seg. Jeg forstår ikke helt at man ikke har laget en plan og et ønske om å gjøre noe med dette tidligere – det er lovlig sent. Når de peker på at framtiden og den midlertidige løsningen avhenger av tomtevalg og mulig sammenslåing med TKM, så er jo realiteten at det vil ta mange år til museet kan åpne uansett. Tomtevalget bør ikke legge noen hindringer for å planlegge. Behovet vil være der i mange år.  

Bauck-Larssen tror heller ikke på noen snarlig avklaring: 

–MiST ønsker seg et vedtak i bystyret i mai/juni som peker ut hvor man skal gå videre, men jeg tror ikke det blir bestemt noe endelig ut fra den politiske saken vi har nå. Det er for mange ubesvarte spørsmål, og mange stemmer som ønsker bedre utredning av ulike varianter av null pluss-alternativet.  

Selv om hun ikke synes det er politikerne som skal sette premissene for museumsdriften mener hun at kommunen må på banen, både hva gjelder midlertidig museumsløsning og istandgjøring av bygget:

–Ledelsen ved Kunstindustrimuseet mener vi ikke kan gjøre noe før bygget er tømt. Det kan ta et par år. Hvis man først da kan begynne å restaurere eller jobbe videre med å finne lokaler til en midlertidig løsning går det plutselig to år til.

Nordenfjeldske Transitt (Kystmuseet, Hitra). F NKIM

Er det politisk vilje til å bevilge midler til en midlertidig løsning? 

–Slik jeg ser det virker det å være interesse for det, men det handler jo om økonomi. Hva vil det koste, hva finnes, hva er tilgjengelig? Vi er nok mange som er interesserte i å se hvilke muligheter som eksisterer, selv om det er vanskelig å se hva som kan bli gjort, både av praktiske og økonomiske årsaker.

Enn så lenge har MiST søkt om økt støtte fra staten for årene framover, og ifølge Espelund er Kulturrådet klar over situasjonen:

-Kulturrådet er fullt klar over at 80 prosent av samlingen er i kritisk tilstand. Når vi vet mer om hvordan den bygnings- og samlingsmessige delen skal håndteres kan vi ta en runde til med tilskuddsgiverne. Det er sannsynlig at vi kan søke litt mer til enkeltprosjekter, og vi håper på et fortsatt godt samarbeid med kommune og fylkeskommune.  

Les også: Museumsbygning stengt på ubestemt tid (28.01.21)

Artikkelfoto: Fra utstillingen «True Blue», 2016, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. F: AST/Andrea Lykken Kittilsen. Alle andre foto NKIM