Museumsbygning stenger på ubestemt tid – ArtScene Trondheim


Museumsbygning stenger på ubestemt tid

Intervju, 28.01.2021

Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum (NKIM) stenger dørene 1. februar. MiST-direktør Karen Espelund vil ikke anslå når eller hvor det nye kunstindustrimuseet åpner igjen. 

Kort tid før museet stenger står fortsatt flere spørsmål om dets skjebne ubesvart. Det er ikke bestemt når eller hvor museet åpner igjen. Det uavklarte spørsmålet om museumssammenslåing og samlokalisering kompliserer situasjonen; skal NKIM og Trondheim Kunstmuseum (TKM) slås sammen og skal de ha en felles ledelse? Skal de flytte sammen i et bygg og i så fall hvor?

I sin nåværende tilstand er den berømte Herman Krag-bygningen, hvor NKIM hittil har holdt til, i for dårlig stand til å huse og vise museets unike samling. 

– Dagens bygg oppfyller ikke norsk standard, verken i forhold til byggetekniske forskrifter eller krav til forsvarlig drift av museumsbygg og samlinger, skriver museet i en pressemelding 29. oktober 2020.

 

Sammensatt sammenslåingskabal

– Det er to prosesser på én gang. Den største dreier seg om et nytt museum og eventuell samlokalisering. Utfallet av dette påvirker den organisatoriske prosessen. Stiftelsesstyrene er også meningsberettigede, sier nyansatt MiST-direktør Karen Espelund på telefon til ArtScene Trondheim.

ArtScene Trondheim har tidligere intervjuet lederne for stiftelsesstyrene (15.04.20). NKIM-styreleder Vigdis Vågen uttalte følgende på spørsmålet om samlokalisering den gang:

– Det vil antagelig være lettere å få offentlig støtte til et nytt museumsbygg enn å flikke på de byggene som er, men kostnads- og samfunnsmessig kan en utbygging eller rehabilitering av de to eksisterende byggene komme bedre ut.

Vågen vektla at museene i dag har en sentral plassering i Trondheim og etterlyste svar på hva som skjer med bygningene her og nå. Ifølge Vågen er det «tydelig at kommunen ønsker en styrt byutvikling med et stort kulturelt senter på Nyhavna som drakraft.» Hun forklarte da at MiST er ansvarlig for museumsdriften, mens stiftelsesstyrene har ansvar for samlingene og eiendommen.

Espelund håper MiST kan ta stilling til både sammenslåing og lokalisering i første del av 2021. 

– Vi trenger et par måneder på mål- og visjonsprosessen.

Karen Espelund. Foto: Eirik Malmo (utsnitt)

Et av alternativene som vurderes er et felles lokale for NKIM og TKM på Nyhavna. På spørsmål om prosessen kan strekke ut i flere år uten at man har sørget for eget lokale for kunstindustrimuseets samling vil ikke Espelund gi et definitivt svar.

– Det henger sammen med utredningsfasen av framtidig lokalisering av kunst- og designmuseum i Trondheim. Utredningen av tomtevalg har frist 1. desember 2021, da den skal oversendes Trondheim kommune, svarer Espelund.

 

Lover å holde åpent – stenger bygget

Espelund forteller at så fort bygget i Munkegata stenger skal NKIM katalogisere, digitalisere og etter hvert få verk ut av bygget og forvaringsmessig sikret. Det er ikke gjort i en fei.

– Det kommer til å ta noen år. 

I mellomtiden liker ikke Espelund å kalle NKIM stengt.

– Selve bygget er stengt, men ikke museet.

Hun forteller at i perioden fremover skal verk fra samlingen kunne tilbys andre museer, deriblant museer i Trondheim og Trøndelag.

– «Museum på vift», kaller vi det. Blant andre vil Hannah Ryggen-senteret på Ørlandet og Gråmølna brukes.

I tillegg til diskusjonen om byggene, skaper direktør-kabalen hodebry.  Mens åremålet til avtroppende NKIM-direktør Åshild Adsen har gått ut, er fremtiden til Johan Börrjesson, direktør ved Trondheim kunstmuseum, uviss. MiST har enda ikke avgjort om de to museene skal samles under felles direktør eller ikke.

Da ArtScene Trondheim intervjuet daværende MiST-direktør Nina Refseth (11.05.20) for et år siden sa hun at:

– Det er ingen hemmelighet at vi har vurdert muligheten for en felles direktør ved NKIM og TKM. Vi snakker egentlig om to ganske små fagstaber. Vi kunne for eksempel ha frigjort en stilling til å styrke fagene med.

Espelund derimot vil ikke forskuttere om NKIM og TKM vil ha en felles direktør på sikt.

– Det er ikke avklart ennå. Tomtevalg og organisatorisk organisering er separate prosesser, men henger sammen og da knyttet til mål og visjon for museene.

Fra utstillingen «Ta deg TID» ved Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum – den siste utstillingen som ble vist før bygget blir stengt i overskuelig fremtid. Foto: Wil Lee-Wright

På spørsmål om en felles direktør vil svekke ledelsens faglighet vil Espelund fortsatt ikke komme med noen oppfatninger på forhånd.

– Jeg vil ikke sette noen streker under svaret. Det er synergier å hente i tettere samarbeid mellom NKIM og TKM, og det er i gang. Fagligheten skal tvert imot styrkes framover uansett organisasjonsmodell. Men en eventuell organisatorisk sammenslåing er ikke avklart, sier Espelund.

Inntil videre kommer det inn en ny direktør for NKIM.

– Sissel Guttormsen er konstituert som ny NKIM-direktør, sier Espelund. Guttormsen kommer fra stillingen som direktør ved Rockheim.

Guttormsen tar over 1. februar, samme dag som NKIM stenger dørene i Munkegata på ubestemt tid. At datoen sammenfaller er tilfeldig, sier Espelund. Hun har stor tro på at NKIM gjør sitt beste i en vanskelig situasjon. 

 

Börjesson ønsker forlengelse

Börjessons åremål som TKM-direktør går ut 1. april 2021 og han har ytret sin interesse for å fortsette.

– Jeg har fortalt Karen Espelund at jeg gjerne vil fortsette. Etter fire-fem år synes man at man kan noen ting, så da er det leit å gi seg, sier Börjesson.

Han ser både fordeler og utfordringer med en eventuell samlokalisering.

– Grensene mellom kunst og kunsthåndverk er porøse, noe som speiles i innkjøpene vi har gjort nå. Museene vinner på å løse opp de grensene litt. Samtidig har vi to gamle museer med historier og identitet. I tomtealternativene og i vurderingskriteriene er det aspektet sterkt med, sier Börjesson.

– Utgangspunktet vårt er å ikke permittere noen ansatte, forteller Espelund. Vi er i en pågående prosess med hvordan vi skal fordele nye arbeidsoppgaver fra 1. februar når bygget stenges. Noen har gått av på grunn av høy alder. De stillingsressursene som har blitt frigjort derfra er også tilgjengelige for arbeidet med forvaltning av samlingene de neste årene.

Johan Börjesson, direktør, Åse Fredrikson, samlingsforvalter og Märit Aronsson, kommunikasjonsmedarbeider ved Trondheim Kunstmuseum. ©Trondheim kunstmuseum. Foto: Øyvind Kvarme.

 

Ekstraordinære innkjøp

I oktober og desember 2020 fikk MiST til sammen fire millioner av kulturdepartementet. Midlene var en del av regjeringens ekstraordinære støttetiltak til Kultur-Norge.

Midlene har blitt fordelt likt mellom NKIM og TKM. De to museene har hatt ulike prioriteringer i sine innkjøp. TKM har lagt vekk på tidsbaserte medier som video og lyd, i tillegg til grupper som er underrepresenterte i samlingen fra før. 

– Vi jobber med å representere flere perspektiver i samlingen – med tanke på kunstnerens opprinnelse, kunstens innhold, tematikk og ulike medier. I tillegg kommer det lokale aspektet, sier Börjesson ved TKM.

Flesteparten av kunstnerne som har blitt innkjøpt har ingen direkte tilknytning til Trøndelag. Tre av innkjøpene har likevel blitt gjort via visningssteder i Trondheim, fra Babel, Dropsfabrikken og Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK).

Fra utstillingen «True Blue», 2016, Nordenfjeldske Kunstindustrimuseum. F: AST/Andrea Lykken Kittilsen

Börjesson forteller at han har flere innkjøp i tankene, men vil ikke avsløre alt.

– Vi har tenkt på å bestille et spesialprosjekt i skjæringspunktet mellom vitenskap og kunst som også er stedsspesifikt til Trondheim, sier Börjesson.

Avtroppende NKIM-direktør Adsen på sin side nevner kort at NKIM har hatt driftsutfordringer som har tatt mye oppmerksomhet fra innkjøpsplanleggingen. 

Hun mener NKIM har ikke hatt det samme behovet for å utligne skjevheter i sin samling. 

– Vi har allerede en god kjønnsfordeling, så det er ikke en spørsmålsstilling vi trenger å ta stilling til nå, sier Adsen.

Adsen har ikke sett behov for å legge vekt på å kjøpe inn lokalt.

– Vi har tenkt at vi har et nasjonalt ansvar. Det finnes bare et kunstindustrimuseum i Norge i dag, vi har et nasjonalt mandat, sier Adsen. 

Enn så lenge er Kunstindustrimuseet stengt på ubestemt tid.