Nyansettelser i spinkende og sparkende tider – ArtScene Trondheim


Nyansettelser i spinkende og sparkende tider

Nyheter, 02.03.2016

Fire nyansettelser på rappen i Trondheims kunstfelt motvirker tendensen man har sett i andre regioner hvor åremålsstillinger brytes av uten offentlig redegjørelse.

Nyheten om at Tromsø Kunstforening har sagt opp intendant Leif Magne Tangen, kom denne uke på Facebook i et opprop fra Norsk Kuratorforening. Hittil har styreleder ved kunstforeningen Stein Windfeldt uttalt at han stiller seg uforstående både til engasjementet fra Kuratorforeningen og kunstforeningens eget kunstneriske råd, som har gått ut og argumentert mot denne avgjørelsen. Kunstforeningen har ikke kommet med noen offentlig forklaring på oppsigelsen, men både Tangen på sin side og styreleder Windfeldt bekrefter overfor NRK Troms at det dreier seg om en personalsak.

Både kuratorforeningen og kunstnerisk råd påpeker intendantens kunstfaglige ambisjoner og styrke. Videre oppfordres det, i svært generelle ordelag, til behov for langsiktighet og dialog, både faglig og økonomisk, for å fortsette arbeidet ved kunstforeningen.

Styret i Tromsø Kunstforenings fremferd i denne saken skaper selvfølgelig grobunn for spekulasjoner om hvorvidt det her er snakk om en økende tendens i at kunstfaglig ansatte byttes ut med personer med mindre kunstfaglig kompetanse av økonomiske grunner eller andre strategier.

Før jul ble det likedan kjent at Rickard Borgström, daværende kunstnerisk leder for TOU, i Stavanger ble avløst fra sin åremålsstilling etter mindre enn ett år i jobben, som følge av endringer i organisasjonen. Rickard Borgström som siden den gang vært med å startet et eget scenekunstinitiativ i samme by, IMIR uttalte til Aftenbladet på spørsmål om hvorfor han ble i stillingen så kort:»Jeg tror at ett av svarene ligger i forskjellen på å drive et lokalt kulturhus og et internasjonalt kunstsenter, som har ulike krav når det kommer til arbeid og kompetanse. I vårt daglige arbeid har det oppstått spenninger og misforståelser rundt hvordan vi skulle videreutvikle institusjonen, og jeg har ikke lyktes med å få med meg personalet på en god måte i den prosessen.»

Også i Sverige har oppsigelser og nedleggelsesforslag vekket stort engasjement i både inn- og utland. Til forskjell fra sakene i Stavanger og Tromsø som virker å ha oppstått internt i institusjonene har sakene fra Sverige politisk (og økonomisk) utspring: Lund kommune har forsøkt å diktere driften av Lunds Konsthall, og har siden 2014 forsøkt å frata direktør Åsa Nacking makt,  for så i 2015 å foreslå å legge ned kunsthallen for å spare penger. Lunds Konsthall forvalter Lund kommunes kunstsamling i tillegg til sine fire årlige utstillinger. Også ved Värmlands Museum i Karlstad, som er en sentral arena for profileringen av samtidskunst, måtte kurator Jörgen Svensson til stor offentlig bekymring forlate sin stilling sammen med 15 andre ansatte ved museet. Han uttalte til Sveriges Radio (6. nov 2015): «Det är en trend som pågår i samhället nu att samtidskonsten får stryka på foten, i och med att kulturen inte får tillräckligt med pengar och staten drar sig tillbaka mer och mer.»

414118_10150526595822857_1631078564_oI en tid der kunstfaglig ansatte øyensynlig ikke sitter trygt i stolene sine, ansetter altså nå tre av Trondheims kunstinstitusjoner faglig personale. I begynnelsen av mars øker Kunsthall Trondheim sin stab med to personer. I jobbutlysningen ble det søkt etter produksjonsleder/assisterende kurator. Kunsthallens styreleder Ellen Tveit Klingenberg opplyser om følgende til ArtScene Trondheim:

”Av de 70 mottatte søknadene har vi valgt ut to personer som hver for seg oppfyller de krav vi har i annonsen, og ansetter en som produksjonsleder og en som assisterende kurator. Disse er Carl Martin Faurby fra København, som ansettes som kurator/produksjonsleder, og kunsthistoriker Katrine Elise Pedersen, som ansettes som assisterende kurator.”

Faurby har de seneste årene jobbet som kurator og skribent. Han er utdannet cand.mag i Moderne Kultur fra Institut for Kunst- og Kulturvidenskab ved Københavns Universitet. Han har i utstrakt grad jobbet med alternative kunstrom utenfor institusjonen og har blant annet virket som kurator for den alternative kunstmessen og evenementet Alt_Chp 15. Assisterende kurator Katrine Elise Pedersen er utdannet med master i Kunsthistorie fra Universitetet i Oslo og har opp til nå vært tilknyttet forprosjektet Oslo Pilot.

Samtidig med dette har Elena Perez blitt ansatt i den nyopprettede stillingen som kunstnerisk og administrativ leder i Trondhjems kunstforening. Perez disputerer med sin doktorgrad fra Institutt for Kunst og medievitenskap, NTNU, i mai innestående år. I phd-en skrev hun om bruk av teknologi i kunstfeltet.

På sin side søker Trøndelag Senter for Samtidskunst etter en utstillingskoordinator – en nyopprettet stilling ved institusjonen – denne i 50% engasjement med søknadsfrist 15. mars.

Hvorvidt de spesifikke oppsigelsessakene hver i sær kan kokes ned til å være besparende tiltak som går på bekostning av kunstinstitusjoners kunstfaglige profil, vil det sannsynligvis komme det offentlige for øret om noen spør og graver nok. Foreligger det grunn til å tro at så er tilfellet er det viktig å følge slike saker med skeptisk mine. I så henseende og på den andre siden er disse få nyansettelsene, der kunstfaglig kompetanse tydeligvis er blitt prioritert, å lese som positive registreringer i det norske kunstfeltet.

Forsidefoto: fra utstillingen med Dan Perjovschi, Freedom of Expression, 2014, Kunsthall Trondheim (Foto: Artscene Trondheim/Vilde L. Blom)