Svalbard, ikke Kunsthall Trondheims tur – ArtScene Trondheim


Svalbard, ikke Kunsthall Trondheims tur

Nyheter, 09.10.2014

Da den blå regjeringens forslag til statsbudsjettet for 2015 ble offentliggjort i går, 8. oktober, var ikke midler til Kunsthall Trondheim foreslått. Derimot illustreres lovnaden om en, nasjonalt sett, økning innen det visuelle kunstfeltet at hele 14 % av den samlede økningen går til etablering av et annet og langt nyere kunsthallprosjekt lagt til Svalbard, og planlagt som en filial av Nordnorsk Kunstmuseum.

Tidligere i år har det rådet usikkerhet rundt finansiering av Kunsthall Trondheim, som er planlagt åpnet til høsten 2016. Det er stipulert at en direktør skal være på plass allerede i 2015. Usikkerheten har i særlig grad vært knyttet opp mot Sør Trøndelag Fylkeskommune, som i vår ikke lenger kunne garantere støtte fra fylkeskommunalt hold. Denne situasjonen ble imidlertid avklart i september da lederen i fylkets kultur-, velferds- og miljøkomité, Kirsti Leirtrø (Ap), gikk ut på vegne av flertallet i komiteen og garanterte bidrag, men med et klart håp om økonomisk støtte også fra statlig hold.

”Selv om statsbudsjettet ennå ikke er lagt frem, har vi godt håp om at departementet vil gi videre støtte til prosjektet”, uttalte Leirtrø til Adresseavisen, mandag 29. september.

På spørsmål fra ArtScene Trondheim uttrykker Leirtrø nå skuffelse over at staten ikke har sett det nødvendig å bidra:

”Vi hadde allerede fra 2015 av håpet på en tredelt finansiering mellom kommune, fylkeskommune og stat. Vi har jobbet og kommer til å fortsette å jobbe opp mot en ordlyd fra statlig hold som i hvert fall garanterer årlig støtte fra staten fra og med 2016.”

Da forslaget om etablering av kunsthall, som også inneholder et estimert driftsbudsjett og en foreslått fremdriftsplan, ble lagt frem for Kultur- idretts- og friluftslivskomiteen i Trondheim Kommune i november i fjor gikk man inn for driftsstøtte for inneværende år og 2015. I rådmannens forslag til handlings- og økonomiplan 2014-17 står det presisert ”Kunsthallen vil ha behov for tilskudd fra og med 2015. Det planlegges en opptrapping av driften fra 2016.”

Dette, i tillegg til den spådde fylkeskommunale støtten, er forhold som styreleder i Kunsthall Trondheim, Ellen Tveit Klingenberg, viser til på spørsmål fra ArtScene Trondheim vedrørende den manglende statlige støtten for neste år:

”Slik vi ser det er ikke dette dramatisk. Etter at situasjonen med fylkeskommunal støtte ser ut til å ordne seg, står våre planer om opprettelse av A/S mot slutten av inneværende år samt ansettelse av direktør til neste år, støtt. Vi er allerede sikret støtte til drift og vi har fra flere hold fått positiv respons på diverse prosjektstøtte for neste år. Jeg forstår at det fra annet hold kan råde skuffelse over at ikke staten på det nåværende tidspunkt vil bidra i spleiselaget, men for oss har det hele tiden vært 2016 som er målet når det gjelder statlig støtte. Da dette er sagt er det selvfølgelig av avgjørende betydning at staten da kommer på banen, all den tid dette er året da kunsthallen skal åpne i de nye og permanente lokalene i Søndre gate.”

Man kan med dette spørre seg om Trondheim under nåværende kulturminister befinner seg forkjært mellom to satsingsområder – mellom hovedstaden og Nord-Norge. Kunsthall Trondheim har imidlertid fått videreført sin prosjektstøtte fra Norsk kulturråd med 400.000,- kroner i 2015. Driften av den temporære kunsthallen later altså etter all sannsynlighet å være sikret ut neste år, men det gjenstår å se hvordan det foreslåtte budsjettet på 7 millioner, som leder for kunsthallen Helena Holmberg har omtalt som ”svært rimelig”, skal finansieres fra og med åpningsåret 2016.