En besked fra studentene ved Kunstakademiet i Trondheim – ArtScene Trondheim


En besked fra studentene ved Kunstakademiet i Trondheim

Kommentar, 19.05.2023

Dette er et leserinnlegg. (For english version see below)

Som engasjerte studenter ved Kunstakademiet i Trondheim ønsker vi å rette oppmerksomheten deres mot den bekymringen vi føler i lys av planene om å innføre studieavgifter for studenter utenfor EU. Vi er en stolt og mangfoldig studentkropp som ser hvordan våre ulike perspektiver og erfaringer beriker vår utdanningsopplevelse. Vi tror på kraften av samarbeid og kollaborasjon som aldri ellers ville vært mulig.

Som kunstnere er vi privilegiet til å formidle forskjellige måter å se verden på, og gjennom vår varierte bakgrunn kan vi virkelig åpne hverandres øyne. Vi ønsker å opprettholde vårt levende og kulturrike læringsmiljø, som er en kilde til inspirasjon og vekst.

I dagens globaliserte verden står vi overfor felles utfordringer som påvirker oss alle. Derfor er det avgjørende at vi viser solidaritet og finner løsninger sammen. Ved å innføre studieavgifter for internasjonale studenter vil vi opprette større barrierer som ekskluderer verdifulle bidrag. Vi tror på et samfunn der vi jobber sammen for å bryte ned slike hindringer og omfavne mangfoldet som beriker oss alle.

Det er viktig å huske at Norden er et lite hjørne av den globale konteksten, og at økonomiske utfordringer ikke bare har enveis virkning. Vi ønsker å være en åpen og inkluderende nasjon som ser verdien i internasjonale studenter og deres bidrag til vår utdanningssektor og samfunn generelt.

Forslaget om å innføre studieavgifter for utenlandske studenter går imot det fundamentale prinsippet i den norske utdanningspolitikken om at utdanning skal være gratis for alle. Dette prinsippet er noe vi er stolte av, og vi er takknemlige for at Utdannings- og forskningskomiteen nå tar tid til å vurdere, kartlegge og tenke grundig gjennom dette forslaget. Vi har troen på at det alltid er mulig å endre kurs og ta beslutninger som er i tråd med våre verdier og visjoner for en inkluderende og utdannet fremtid.

Vi setter stor pris på deres oppmerksomhet og takker for at dere tar dere tid til å lytte til våre bekymringer og perspektiver.

Med vennlig hilsen,

Studentene ved Kunstakademiet i Trondheim

A message from the studentbody at Trondheim Academy of Fine Arts

As committed students at the Trondheim Academy of Fine Arts, we would like to draw your attention to the concern we feel in light of the plans to introduce tuition fees for non-EU students. We are a proud and diverse student body that recognises how our different perspectives and experiences enrich our educational experience. We believe in the power of co-operation and collaboration that would never otherwise be possible.

As artists, we are privileged to convey different ways of seeing the world, and through our varied backgrounds we can truly open each other’s eyes. We want to maintain our vibrant and culturally rich learning environment, which is a source of inspiration and growth.

In today’s globalised world, we face common challenges that affect us all. It is therefore crucial that we show solidarity and find solutions together. By introducing tuition fees for international students, we will create greater barriers that exclude valuable contributions. We believe in a society where we work together to break down such barriers and embrace the diversity that enriches us all.

It is important to remember that the Nordic region is a small corner of the global context and that economic challenges are not only one-way. We want to be an open and inclusive nation that recognises the value of international students and their contribution to our education sector and society in general.

The proposal to introduce tuition fees for international students goes against the fundamental principle of Norwegian education policy that education should be free for all. This principle is something we are proud of, and we are grateful that the Education and Research Committee is now taking the time to consider, analyse and think carefully about this proposal. We believe that it is always possible to change course and make decisions that are in line with our values and vision for an inclusive and educated future.

We greatly appreciate your attention and thank you for taking the time to listen to our concerns and perspectives.