Feilaktige og skadelige påstander i ArtSceneTrondheim – ArtScene Trondheim


Feilaktige og skadelige påstander i ArtSceneTrondheim

Kommentar, 19.05.2020

Som jeg skrev i et tilsvar som ble publisert av ArtScene 6.mai så mener jeg at utfordringene ved Kunstakademiet (KiT) først og fremst må løses internt, i dialog mellom ledelse, ansatte og studenter. KiT er i en utviklingsprosess og det er åpenbart at det er mange saker som oppleves som utfordrende for studenter, ansatte og ledelse.  ArtScene velger selv sin journalistiske profil ved å kun publisere negative nyheter om KiT basert på et utvalg av anonyme kilder. Det får være ArtScenes valg. Min invitasjon til en kritisk diskusjon om kunstens rolle ved universitetet står fremdeles ubesvart. 

Det som absolutt ikke er i orden er å fremme feilaktige negative påstander med skadevirkning for omdømmet til flere av våre nåværende og tidligere ansatte og med negativ effekt på arbeidsmiljøet. 

Derfor ber jeg ArtScene om å umiddelbart rette opp følgende faktafeil i artikkelen «Mangelfull kommunikasjon ved Kunstakademiet»:

Om våre stipendiater

  • DIKU: ArtScene har tydeligvis en oppfatning om at det fremdeles er det gamle PKU (Program for Kunstnerisk Utviklingsarbeid), nå innfusjonert i DIKU, som administrerer stipendiatene i Kunstnerisk Utviklingsarbeid. Dette er ikke lenger tilfelle. I 2018 ble PKU-stipendiatordningen, som ikke ga noen grad, avviklet og reetablert som gradsgivende ph.d.-studium i kunstnerisk utviklingsarbeid. Det ble da opp til utdanningsinstitusjonene selv å opprette egne ph.d.-program i kunstnerisk utviklingsarbeid. Fakultet for arkitektur og design (AD) og Det humanistiske fakultet (HF) samarbeidet om å opprette dette ved NTNU, med vesentlig innsats fra instituttledere, prodekaner, administrasjon og rektors stab. Alle stipendiater tas altså opp i NTNUs ph.d.-program for kunstnerisk utviklingsarbeid, ikke hos DIKU. Rollen til DIKU er nå at de tilbyr forskerskole for stipendiatene og at de administrerer tildeling av prosjektmidler innen kunstnerisk utviklingsarbeid. 
  • Alle rekrutteringer og ansettelser av stipendiater ved NTNU/KiT følger nasjonale og lokale forskrifter og regelverk. Alle stillinger, inklusive stillingen til det som ArtScene omtaler som «PhD-kandidaten som jobber med Schneiders prosjekt», er utlyst offentlig og har fått flere kvalifiserte søkere. Faglig vurdering av søkerne er gjennomført av vurderingskomiteer oppnevnt av meg, i egenskap av at jeg er leder (dekan) ved AD-fakultetet, som KiT er en del av. 
  • Artscene beskylder ph.d.-en som er nevnt i forrige avsnitt for å være tilsatt ureglementert. Dette er en alvorlig og udokumentert påstand. Stillingen ble utlyst januar 2018. Søkerne ble vurdert av en komité bestående av ledende forskere innen sine felt på tre av NTNUs fakultet (IE, HF og AD). Kandidaten som fikk stillingen ble vurdert som den desidert beste søkeren av i alt 13 søkere. Hele rekrutteringsprosessen er gjennomført i henhold til gjeldende lover og regelverk.
  • Alle de nye stipendiatene som nå er i ferd med å begynne på sine prosjekter er finansiert av NTNU, som bidrag til universitetets satsing på kunstfeltet og kunstnerisk utviklingsarbeid. De er finansiert med strategi- og omstillingsmidler enten fra AD-fakultetet eller rektor. Noen er også helt eller delvis finansiert av NTNUs tematiske satsingsområder «Havrom» og «Bærekraft». Kostnadene ved disse ph.d.-stillingene belastes altså ikke KiTs ordinære driftsbudsjett.  Dette er eksempler på at ledelsen ved KiT har klart å engasjere flere NTNU-miljøer for kunstsaken i de siste årene, noe som kommer til nytte både for studenter og ansatte ved KiT.  Utvikling av prosjektbeskrivelser og tildeling av veiledere for de nye ph.d.-ene har skjedd og skjer i henhold til NTNUs rutiner. 

Om Annett Busch

Marit Kristine Flåtter påstår i sin kommentar at «mange har stilt spørsmål om avgjørelser baseres på relasjoner fremfor kompetanse», med henvisning til at Anett Busch ble tilsatt som prosjektleder/forsker i det eksternfinansierte prosjektet Electronic textures ved KiT i 2015 fordi hun er instituttleder Florian Schneiders partner, ikke fordi hun var kompetent. Dette er også en alvorlig og belastende påstand for dem som omtales. Jeg vil understreke at stillingen som Busch fikk var utlyst etter vanlige prosedyrer. Instituttlederen erklærte seg inhabil i ansettelsesprosessen. En uavhengig, kompetent og habil sakkyndig komité, oppnevnt i fakultetets ansettelsesutvalg, gjennomførte vurderingen av de fem søkerne i henhold til NTNUs rutiner. Annett Busch ble vurdert som den desidert best kvalifiserte søkeren.

Hilsen

Fredrik Shetelig

Dekan ved fakultet for Arkitektur og design, NTNU